Nærbilde av en gammel og en ung hånd, den gamle støttes av den unge. Foto: Øivind Haug

Helse og omsorg

- så sammensatt og så viktig

Helse henger sammen med så mange andre ting i livet. Det ligger mye god helse i å ha jobb og bolig. Det ligger mye god helse i utdannelse. Det ligger mye god helse i et godt nettverk av familie og venner. Det ligger mye god helse i å bli møtt med ærlighet, åpenhet og vennlighet. Og det ligger mye god helse i tryggheten av å ha gode offentlige helse- og omsorgstilbud når man har behov for det. Brukermedvirkning og sjef i eget liv må alltid være bærende prinsipper.

 • Vi vil være gjennomgående bevisst på helsefremmende tiltak i hele vår politikk.
 • Vi skal satse på forebyggende tiltak slik at flere kan holde seg friske lenger, stikkordet er tidlig innsats.
 • Vi skal legge til rette for at det skal være lav terskel for å oppsøke bistand, det skal være lett å finne fram og kommunen skal bistå barn, unge og foreldre ut fra en helhetlig livssituasjon, og styrke barn og ungdoms oppvekstsvilkår
 • Vi skal ha et brukerorientert omsorgstilbud med vekt på mestring.
 • Om en blir hjelpetrengende som ung eller gammel, må vi gi livet innhold og mening med aktiviteter og opplevelser.
 • Tennene er en del av kroppen. Kongsvinger AP vil ha tannhelse inn i egenandelsordningen.
 • Vi vil fortsette å styrke arbeidet med helsetilbud innen psykisk helse, psykiatri og rus.
 • Vi skal tilrettelegge for aldersvennlige samfunn.
 • Vi trenger tilstrekkelig med engasjerte ansatte med varme hender. Derfor vil vi arbeide for at det skal være attraktivt å være ansatt i helsesektoren i Kongsvinger kommune.
 • Vi skal bruke digitale løsninger og velferdsteknologi for å sikre bedre helse- og omsorgstjenester i hele livsløpet.
 • Vi skal videreføre utbyggingen av plasser til kort- og langtidstidsopphold og rehabilitering, og vi skal videreutvikle tilbudet til de som har demenssykdommer.
 • Ingen kommunale omsorgstjenester skal bli privatisert.
 • Legge til rette hjemmebaserte tjenester slik at flere kan bo hjemme lenger.
 • Styrke satsingene på hverdagsrehabilitering.
 • Utvikle seniorboliger i samarbeid med utbyggere.
 • Sikre fastlegetjenesten.
 • Satse på folkehelsearbeid og tilrettelegging for gode helsevalg for den enkelte.
 • Også innen helse- og omsorgssektoren skal hele, faste stillinger være hovedregelen og det skal være nok grunnbemanning.
 • Sørge for tilstrekkelig med lærlingeplasser for helsefagkandidater
 • Flere stillingsgrupper inn i skolen for å bidra til et helsefremmende skolemiljø
 • Være pådrivere for migrasjonshelse og bidra til studier innen dette faget
En helsearbeider geleider en eldre dame gjennom gangene i et helsebygg. Foto: Øivind Haug

Er du enig med Kongsvinger Arbeiderparti om Helse og omsorg?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker