En anleggsarbeider står sidevendt mot kamera, i bakgrunnen ser vi heisekraner og hus. Foto: Øivind Haug

Arbeid og næringsliv

- vår vei til suksess

Det viktigste målet for Kongsvinger Arbeiderparti er å jobbe for økt sysselsetting og verdiskapning i Kongsvingerregionen. Dette må skje gjennom et tett samarbeid med næringsliv, utdanningsinstitusjoner, offentlige etater, sentrale- og lokale myndigheter og nabokommunene. Samarbeid vil gjøre det mulig å skape velfungerende klynger der lokal kunnskap, ekspertise og ressurser står sentralt og løfter utviklingen i hele Kongsvingerregionen. Vi må ha en aktiv næringspolitikk for å skape verdier til fellesskapet. Kongsvinger trenger flere arbeidsplasser, og vi trenger å få flere ut i arbeid. 

 • Vi vil bidra til å skape flere arbeidsplasser i en grønn og framtidsrettet industri. Kongsvingerregionen er Norges grønne hjerte! Vi vil jobbe for å styrke og utnytte regionens potensial i det grønne skiftet.
 • Vi skal ha tilstrekkelig med tilgjengelige næringsarealer og tilfredsstillende infrastruktur
 • Vi vil bidra til flere etableringer og gi lokale gründere veiledning, opplæring og støtte.
 • Vi vil bidra til at Kongsvingerregionen blir et attraktivt turistreisemål der vi trekker fram våre gode sider, som f.eks. Kongsvinger festning med Øvrebyen, friluftsliv, Finnskogen m.m.
 • Kongsvinger kommune skal være en imøtekommende vertskommune for de virksomhetene vi allerede har og jobbe for at flere skal etablere seg.
 • Fortsette det gode samarbeidet med Klosser Innovasjon for vekst og utvikling, som med sin kompetanse er en pådriver og inspirator for næringsliv i Kongsvingerregionen og Innlandet.  
 • Gode utdanningsinstitusjoner er avgjørende for Kongsvingerregionen.
 • Vi skal bidra til å styrke Høgskolesenteret i Kongsvinger og være med på å støtte opp under det nyetablerte forskningssenteret. Dette er av essensiell betydning for hele Kongsvingerregionen, og den grønne omstillingen.
 • Vil jobbe videre med å sikre og styrke et godt etter- og videreutdanningstilbud på Politihøgskolen i Kongsvinger og opprettholde et tett samarbeid.
 • Bidra til at flere velger yrkesfag slik at næringsliv og industri har riktig og tilstrekkelig kompetanse. Tilbudet må også være tilpasset arbeidslivets behov. Det må jobbes parallelt med å sikre at kommunene i regionen tilbyr nok lærlingeplasser.
 • Vi skal bruke og støtte egne bedrifter med sysselsettingstiltak for svake og vanskeligstilte, f.eks Ny vekst og kompetanse.
 • Kongsvinger er en stor jord- og skogbrukskommune og vi ønsker å styrke en grønn og fremtidsrettet jordbruksnæring, vern av matjord og lokal matproduksjon.
En snekker står med hammeren klar. Foto: Øivind Haug

Er du enig med Kongsvinger Arbeiderparti om Arbeid og næringsliv?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker